SmodBIP


Urząd Gminy Wiśniowa

Korespondencję do Urzędu należy kierować na adres:
Urząd Gminy Wiśniowa
38-124 Wiśniowa 150

Strona internetowa Gminy Wiśniowa: http://www.wisniowa.pl

Telefon: 17 277 5062, 17 277 5063  Fax: 17 277 5901

E-mail: gmina@wisniowa.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: kliknij tutaj

Referaty Urzędu Gminy Wiśniowa: kliknij tutaj

  • Godziny urzędowania:
    • poniedziałek 9:00 - 17:00
    • od wtorku do piątku 7:00 - 15:00

NIP Urzędu Gminy: 819-10-08-659
NIP GMINA WIŚNIOWA: 819-15-65-070

REGON: 000544183


  

mapa dojazdu

Najnowsze Obwieszczenia i Informacje:

Aktualności

Zawiadomienie

04.05.2015

Stosownie do § 4 ust. 4 Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wiśniowa dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Wiśniowa realizujących zadania w zakresie wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń wodnych oraz na dofinansowanie realizacji inwestycji stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/138/12 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 29 czerwca 2012 r. , Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania postanowił udzielić dotacji dla:

Spółka                                                                                     Kwota

Spółka Wodna Wodociągowa Tułkowice 1                   8 000,00 zł

Zawiadomienie

24.03.2015

Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania postanowił udzielić dotacji celowej ze środków budżetu gminy dla spółek wodnych z terenu Gminy Wiśniowa

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

06.03.2015

dotyczy postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanej przez Ukrainę budowy tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego.

W Y K A Z nieruchomości będących własnością Gminy Wiśniowa przeznaczonych do wydzierżawienia na krótkotrwałą uprawę rolną.

02.03.2015

Wójt Gminy Wiśniowa podaje do publicznej wiadomości W Y K A Z nieruchomości będących własnością Gminy Wiśniowa przeznaczonych do wydzierżawienia na krótkotrwałą uprawę rolną.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594) i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 518 ze zm.)

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniowa

24.02.2015

Obwieszczenie Wójta Gminy Wiśniowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniowa

Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póź. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Wiśniowa Nr XXV/214/13 z dnia 23 maja 2013r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniowa, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 09 marca 2015r. do 30 marca 2015r. w siedzibie Urzędu Gminy w Wiśniowej w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 marca 2015r. w siedzibie Urzędu Gminy w Wiśniowej o godzinie 1000.Opublikował: Tomasz Ścibior
Publikacja dnia: 26.02.2015

Dokument oglądany razy: 71 475