SmodBIP


Urząd Gminy Wiśniowa

Korespondencję do Urzędu należy kierować na adres:
Urząd Gminy Wiśniowa
38-124 Wiśniowa 150

Strona internetowa Gminy Wiśniowa: http://www.wisniowa.pl

Telefon: 17 277 5062, 17 277 5063  Fax: 17 277 5901

E-mail: gmina@wisniowa.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: kliknij tutaj

Referaty Urzędu Gminy Wiśniowa: kliknij tutaj

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00

NIP Urzędu Gminy: 819-10-08-659

REGON: 000544183


  

mapa dojazdu

Najnowsze Obwieszczenia i Informacje:

Aktualności

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

03.12.2014

OGŁOSZENIE
OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA
PUBLICZNEGO W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB W 2015 ROKU
ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA OSOBY POTRZEBUJĄCEJ NA TERENIE GMINY WIŚNIOWA W 2015r.

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014.1118 j.t. z późn. zm.) Wójt Gminy Wiśniowa ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymienionego zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2015 roku, dla organizacji pozarządowych wraz z kwotą dotacji przewidzianą w budżecie Gminy.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

02.12.2014

w związku z planowanym do realizacji przez Ukrainę przedsięwzięciu polegającym na budowie tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego.

W Y K A Z nieruchomości będących własnością Gminy Wiśniowa przeznaczonych do sprzedaży

21.11.2014

Wójt Gminy Wiśniowa podaje do publicznej wiadomości W Y K A Z nieruchomości będących własnością Gminy Wiśniowa przeznaczonych do sprzedaży

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

30.10.2014

w związku z postanowieniem, w którym wyrażono stanowisko że realizacja przedsięwzięcia pn. "Poprawa dostępności linii kolejowej poprzez przebudowę niektórych elementów infrastuktury na odcinku lini kolejowej nr 106 Rzeszów - Jasło w ramach RPO WP na lata 2007-2013" przebiega etapowo, a warunki realizacji przedsięwzięcia określone w wymienionej decyzji nie uległy zmianie.

WYKAZ nieruchomości będących własnością Gminy Wiśniowa przeznaczonych do wydzierżawienia na krótkotrwałą uprawę rolną.

21.10.2014

Wójt Gminy Wiśniowa podaje do publicznej wiadomości WYKAZ nieruchomości będących własnością Gminy Wiśniowa przeznaczonych do wydzierżawienia na krótkotrwałą uprawę rolną.Opublikował: Tomasz Ścibior
Publikacja dnia: 17.12.2014
Podpisał: Wójt Gminy Wiśniowa
Dokument z dnia: 07.03.2013
Dokument oglądany razy: 55 426