SmodBIP


Urząd Gminy Wiśniowa

Korespondencję do Urzędu należy kierować na adres:
Urząd Gminy Wiśniowa
38-124 Wiśniowa 150

Strona internetowa Gminy Wiśniowa: http://www.wisniowa.pl

Telefon: 17 277 5062, 17 277 5063  Fax: 17 277 5901

E-mail: gmina@wisniowa.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: kliknij tutaj

Referaty Urzędu Gminy Wiśniowa: kliknij tutaj

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00

NIP Urzędu Gminy: 819-10-08-659

REGON: 000544183


  

mapa dojazdu

Najnowsze Obwieszczenia i Informacje:

Aktualności

Zawiadomienie o udzieleniu dotacji przeznaczonej na realizację zadania publicznego

31.12.2014

Stosownie do § 8 ust. 1 i 2 „Regulaminu otwartego konkursu ofert” Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie rozstrzygającej otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wiśniowa na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2015 roku, dla organizacji pozarządowych, postanowił, po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Komisję, udzielić dotacji przeznaczonej na realizację w/w zadania.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

03.12.2014

OGŁOSZENIE
OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA
PUBLICZNEGO W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB W 2015 ROKU
ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH W MIEJSCU ZAMIESZKANIA OSOBY POTRZEBUJĄCEJ NA TERENIE GMINY WIŚNIOWA W 2015r.

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014.1118 j.t. z późn. zm.) Wójt Gminy Wiśniowa ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymienionego zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2015 roku, dla organizacji pozarządowych wraz z kwotą dotacji przewidzianą w budżecie Gminy.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

02.12.2014

w związku z planowanym do realizacji przez Ukrainę przedsięwzięciu polegającym na budowie tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego.

W Y K A Z nieruchomości będących własnością Gminy Wiśniowa przeznaczonych do sprzedaży

21.11.2014

Wójt Gminy Wiśniowa podaje do publicznej wiadomości W Y K A Z nieruchomości będących własnością Gminy Wiśniowa przeznaczonych do sprzedaży

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

30.10.2014

w związku z postanowieniem, w którym wyrażono stanowisko że realizacja przedsięwzięcia pn. "Poprawa dostępności linii kolejowej poprzez przebudowę niektórych elementów infrastuktury na odcinku lini kolejowej nr 106 Rzeszów - Jasło w ramach RPO WP na lata 2007-2013" przebiega etapowo, a warunki realizacji przedsięwzięcia określone w wymienionej decyzji nie uległy zmianie.Opublikował: Tomasz Ścibior
Publikacja dnia: 17.12.2014
Podpisał: Wójt Gminy Wiśniowa
Dokument z dnia: 07.03.2013
Dokument oglądany razy: 59 661