SmodBIP


Urząd Gminy Wiśniowa

Korespondencję do Urzędu należy kierować na adres:
Urząd Gminy Wiśniowa
38-124 Wiśniowa 150

Strona internetowa Gminy Wiśniowa: http://www.wisniowa.pl

Telefon: 17 277 5062, 17 277 5063  Fax: 17 277 5901

E-mail: gmina@wisniowa.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: kliknij tutaj

Referaty Urzędu Gminy Wiśniowa: kliknij tutaj

  • Godziny urzędowania:
    • poniedziałek 9:00 - 17:00
    • od wtorku do piątku 7:00 - 15:00

NIP Urzędu Gminy: 819-10-08-659
NIP GMINA WIŚNIOWA: 819-15-65-070

REGON: 000544183


  

mapa dojazdu

Najnowsze Obwieszczenia i Informacje:

Aktualności

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wiśniowa w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2015 roku.

07.05.2015

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2014. 1118 z późn. zm.), Wójt Gminy Wiśniowa ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymienionego zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2015 roku wraz z kwotą dotacji przewidzianą w budżecie Gminy.

Zadanie w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2015 r.

Termin realizacji zadania: czerwiec – listopad 2015 r.

Kwota dotacji: 26 000,00 zł

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wiśniowa w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 roku

07.05.2015

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2014.1118 z późn. zm.), Wójt Gminy Wiśniowa ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymienionego zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 roku wraz z kwotą dotacji przewidzianą w budżecie Gminy.

Zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.: „Organizacja Plenerów Malarskich – Wiśniowa 2015″

Termin realizacji zadania: czerwiec – grudzień 2015 r.

Kwota dotacji: 10 000,00 zł

Obwieszczenie

07.05.2015

zawiadamia się że w dniu 24.04.2015r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie pn. „Odcinek sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego” na działkach nr: 867/17, 867/19, 1357, 1358, 1359 położonych w miejscowości Wiśniowa.
W pokoju nr 8 b w Urzędzie Gminy Wiśniowa w godzinach pracy Urzędu można zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym Wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

Zawiadomienie

04.05.2015

Stosownie do § 4 ust. 4 Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Wiśniowa dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Wiśniowa realizujących zadania w zakresie wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń wodnych oraz na dofinansowanie realizacji inwestycji stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/138/12 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 29 czerwca 2012 r. , Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania postanowił udzielić dotacji dla:

Spółka                                                                                     Kwota

Spółka Wodna Wodociągowa Tułkowice 1                   8 000,00 złOpublikował: Tomasz Ścibior
Publikacja dnia: 26.02.2015

Dokument oglądany razy: 74 596