SmodBIP


Urząd Gminy Wiśniowa

Korespondencję do Urzędu należy kierować na adres:
Urząd Gminy Wiśniowa
38-124 Wiśniowa 150

Strona internetowa Gminy Wiśniowa: http://www.wisniowa.pl

Telefon: 17 277 5062, 17 277 5063  Fax: 17 277 5901

E-mail: gmina@wisniowa.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: kliknij tutaj

Referaty Urzędu Gminy Wiśniowa: kliknij tutaj

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00

NIP Urzędu Gminy: 819-10-08-659

REGON: 000544183


  

mapa dojazdu

Najnowsze Obwieszczenia i Informacje:

Aktualności

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Wiśniowa w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku

18.04.2014

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), Wójt Gminy Wiśniowa ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymienionego zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku wraz z kwotą dotacji przewidzianą w budżecie Gminy.

Zadanie w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Termin realizacji zadania: maj – grudzień 2014 r.

Kwota dotacji: 2 500,00 zł

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

18.04.2014

W związku z powiadomieniem Republiki Słowackiej o planowanej realizacji przedsięwzięcia pn.: "Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovske Bohunice", dla którego wszczęto postepowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko;

Obwieszczenie

17.04.2014

Działając na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
( Dz. U. Nr 80z 2003 roku poz. 717 z późn. zm.) zawiadamia się że w dniu 16.04.2014r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zadanie inwestycyjne pn. „budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami do budynków” przewidzianego do realizacji na działkach oznaczonych numerami ewidencji gruntów: 171, 170/1, 170/2 i 173 , położonych w miejscowości Kalembina.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wiśniowa w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2014 roku

10.04.2014

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), Wójt Gminy Wiśniowa ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymienionego zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2014 roku wraz z kwotą dotacji przewidzianą w budżecie Gminy.

Zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.:

„Organizacja Plenerów Malarskich – Wiśniowa 2014 ”

Termin realizacji zadania: lipiec – sierpień 2014 r.

Kwota dotacji: 5 000,00 zł

Zawiadomienie

24.03.2014

Wójt Gminy Wiśniowa zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 4, art. 39 w związku z art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) zawiadamia

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wiśniowa na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019 wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”.Opublikował: Tomasz Ścibior
Publikacja dnia: 15.11.2013
Podpisał: Wójt Gminy Wiśniowa
Dokument z dnia: 07.03.2013
Dokument oglądany razy: 27 532