SmodBIP


Urząd Gminy Wiśniowa

Korespondencję do Urzędu należy kierować na adres:
Urząd Gminy Wiśniowa
38-124 Wiśniowa 150

Strona internetowa Gminy Wiśniowa: http://www.wisniowa.pl

Telefon: 17 277 5062, 17 277 5063  Fax: 17 277 5901

E-mail: gmina@wisniowa.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: kliknij tutaj

Referaty Urzędu Gminy Wiśniowa: kliknij tutaj

  • Godziny urzędowania:
    • poniedziałek 9:00 - 17:00
    • od wtorku do piątku 7:00 - 15:00

NIP Urzędu Gminy: 819-10-08-659
NIP GMINA WIŚNIOWA: 819-15-65-070

REGON: 000544183


  

mapa dojazdu

Najnowsze Obwieszczenia i Informacje:

Aktualności

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniowa

24.02.2015

Obwieszczenie Wójta Gminy Wiśniowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniowa

Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póź. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Wiśniowa Nr XXV/214/13 z dnia 23 maja 2013r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniowa, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 09 marca 2015r. do 30 marca 2015r. w siedzibie Urzędu Gminy w Wiśniowej w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 marca 2015r. w siedzibie Urzędu Gminy w Wiśniowej o godzinie 1000.

Nabór wniosków o przyznanie dotacji dla spółek wodnych na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych lub dofinansowanie realizowanych inwestycji, na terenie Gminy Wiśniowa

02.02.2015

Wójt Gminy Wiśniowa ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji dla spółek wodnych na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych lub dofinansowanie realizowanych inwestycji, na terenie Gminy Wiśniowa.

Udzielenie dotacji celowej przeznaczonej na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Wiśniowa

02.02.2015

Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie przyznania dotacji na wsparcie działalności klubów sportowych z terenu gminy Wiśniowa, realizujących zadanie własne Gminy Wiśniowa w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu p o s t a n o w i ł, po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu wniosków przez Komisję, wszystkim klubom sportowym i stowarzyszeniom udzielić dotacji celowej przeznaczonej na dotowanie w/w zadania służącemu tworzeniu warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Wiśniowa.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

30.01.2015

Dotyczy planowanej realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie  słowackiego odcinka gazociągu poomiędzy Polska a Słowacją dla którego wszczęto postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania.

W dniach od 4 lutego 2015 r. do 25 lutego 2015 r. każdy może zapoznać się z dokumentacją dotyczącą planowanej inwestycji.

Zawiadomienie

28.01.2015

Starosta Strzyżowski zawiadamia, że w budynku Starostwa Powiatowego w Strzyżowie pokój nr 217 w terminie od 09.02.2015 do 27.02.2015 w godzinach od 8:00 do 15:00, zostanie wyłożony do wglądu operat opisowo – kartograficzny ewidencji gruntów i budynków z terenu Gminy Wiśniowa; aktualne granice i powierzchnie działek z pomiaru geodezyjnego wykonanego w II połowie 2014r.Opublikował: Tomasz Ścibior
Publikacja dnia: 26.02.2015
Podpisał: Wójt Gminy Wiśniowa
Dokument z dnia: 07.03.2013
Dokument oglądany razy: 63 078