SmodBIP


Urząd Gminy Wiśniowa

Korespondencję do Urzędu należy kierować na adres:
Urząd Gminy Wiśniowa
38-124 Wiśniowa 150

Strona internetowa Gminy Wiśniowa: http://www.wisniowa.pl

Telefon: 17 277 5062, 17 277 5063  Fax: 17 277 5901

E-mail: gmina@wisniowa.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza: kliknij tutaj

Referaty Urzędu Gminy Wiśniowa: kliknij tutaj

  • Godziny urzędowania:
    • poniedziałek 9:00 - 17:00
    • od wtorku do piątku 7:00 - 15:00

NIP Urzędu Gminy: 819-10-08-659
NIP GMINA WIŚNIOWA: 819-15-65-070

REGON: 000544183


  

mapa dojazdu

Najnowsze Obwieszczenia i Informacje:

Aktualności

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wiśniowa w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 roku

17.06.2015

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2014.1118 z późn. zm.), Wójt Gminy Wiśniowa ogłasza otwarty konkurs na realizację niżej wymienionego zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 roku wraz z kwotą dotacji przewidzianą w budżecie Gminy.

Zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.: „Muzyka łączy pokolenia – organizacja koncertów w Zespole Parkowo-Dworskim i Folwarcznym w Wiśniowej”

Termin realizacji zadania: lipiec – sierpień 2015 r., Kwota dotacji: 4 000,00 zł

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

02.06.2015

Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie rozstrzygającej otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wiśniowa na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 r., dla organizacji pozarządowych postanowił, po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Komisję, udzielić dotacji przeznaczonej na realizację w/w zadania.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

02.06.2015

Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie rozstrzygającej otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wiśniowa na realizację zadań publicznych Gminy Wiśniowa w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2015 roku, postanowił, po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Komisję, udzielić dotacji przeznaczonej na realizację w/w zadania.

Zawiadomienie o postepowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

26.05.2015

Wójt Gminy Wiśniowa zgodnie z art. 30, art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. 1235 z późn. zm.) zawiadamia o wyłożeniu do wglądu oraz o możliwości zapoznania się z projektem „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wiśniowa na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019” wraz z uzupełnioną „Prognozą oddziaływania na środowisko”.

Zawiadomienie

26.05.2015

Wójt Gminy Wiśniowa zawiadamia o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wiśniowa na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019 wraz z uzupełnioną „Prognozą oddziaływania na środowisko”.Opublikował: Tomasz Ścibior
Publikacja dnia: 26.02.2015

Dokument oglądany razy: 80 299